Dossier en privacy

De wet* verplicht GZ-psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier moet ik de gegevens vastleggen die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht mij en mijn collega’s om de dossiers 20 jaar te bewaren. Uw gegevens vallen onder de privacywetgeving en voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Dit betekent dat informatie aan derden nooit zonder uw toestemming mag worden verstrekt. Ik deel persoonsgegevens met derden alleen als dat in het kader van de behandeling belangrijk is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U wordt hiervan altijd op de hoogte gebracht. Informatie over u als cliënt verstrekken, kan dus niet zomaar; ik volg daarvoor de aanwijzingen van de beroepsverenigingen NVGzP en VvAA.

Vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de psycholoog verplicht gesteld gegevens anoniem (niet herleidbaar tot individuele personen) aan te leveren voor wetenschappelijk onderzoek en het verbeteren van de behandelkwaliteit. U kunt mij vragen uw geanonimiseerde gegevens niet aan te leveren bij de hierboven genoemde instantie, dit kan door middel van het invullen van een privacy-verklaring die op de praktijk aanwezig is.

In het kader van vergoedingen van uw behandeling moet ik bepaalde informatie verstrekken aan uw zorgverzekeraar. Bij de declaratie krijgt uw zorgverzekeraar wel inzage in de betreffende zorgprestatie, maar niet in de gestelde diagnose of inhoud van uw behandeling. De zorgverzekeraar heeft wel het recht om uw psycholoog te controleren en een dossieronderzoek te verrichten. Ook daarvoor moet u vooraf schriftelijk toestemming geven.

NEDAP ONS

Sa-Net maakt gebruik van het elektronisch cliëntendossier NEDAP ONS; een webbased ECD welke voldoet aan de hoogste normen van beveiliging. U kunt zelf altijd inzage vragen in uw dossier. Mochten gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, aan te laten vullen of te verwijderen. Niemand anders dan u zelf en uw psycholoog mag uw dossier inzien. Anderen mogen uw dossier alleen inzien, als u schriftelijk toestemming geeft, hetzelfde geldt voor het opvragen van dossiergegevens. Deze toestemming kunt u later ook weer blokkeren. Ook na het overlijden van een cliënt hebben derden geen recht op inzage van het dossier.

Gezaghebbenden en toegang tot het dossier

Wanneer een cliënt nog geen twaalf jaar oud is dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een cliënt al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen de cliënt en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een cliënt zijn rechten zelfstandig uit. Wanneer een cliënt met een leeftijd van twaalf jaar of ouder door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat is om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit.

Gaat het om een volwassen cliënt die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de wettelijk vertegenwoordiger (mentor, bedrijfsvoerder of curator) dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

*De volgende wetten zijn van toepassing:

  1. Wet inzake de Geneeskundiger Behandelovereenkomst - WGBO
  2. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg – WKGGZ
  3. Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG